Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 9648 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5610240 พิชัย ไทยบรรจง ณัฐอิเลคทรอนิคส์ แซทเทลไลท์ 220 หมู่ 2 ต.ป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190 0831537760 แพร่
5610248 เอกชัย วรรณรัก อู๋เทคนิค 173 ม.1 ต.บ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160 0615577808 แพร่
5610251 พีระพล แมตหก เบิ้มดาวเทียม 192/1 หมู่9 ต.ป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 0979236531 แพร่
5610253 ราชินทร์ สุภาพเพชร เดช ทีวีดาวเทียม 171 หมู่ 4 ต.น้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 0921041239 แพร่
5610255 สมคิด กาเผือก สมคิดการช่าง 205/4 หมู่2 ต.บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 0858643266 แพร่
5610257 อัษฏาวุธ กองเพชร เจ-ดาวเทียม 19/1 หมู่3 ต.สูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 0801232709 แพร่
5610260 พิสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ หจก.พีรญาปาย 112/1 ม.1 ต.เวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 0897008966 เชียงใหม่
5610262 วิชัย กิตติศิริพันธ์ แม่ฮ่องสอนจานดาวเทียม 85/5 หมู่ที่10 ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 0831534321 เชียงใหม่
5610273 วิทยา สายตุ่นแก้ว วิทยาลัยชมพู่ 146 ม.10 ต.นาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 0861962906 เชียงใหม่
5610283 ณัฏพล อินต๊ะงาม ท่าตุ้มจานดาวเทียม 5/1 ต.ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 0882511500 เชียงใหม่
5610284 ทรงศักดิ์ ทองวุฒิ แจ๊กเซอร์วิสคอมพิวเตอร์ 349/223 ม.4 ต.ป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 0861856397 เชียงใหม่
5610289 พิบุญศักดิ์ บัวทอง บัวทองดาวเทียม 147 หมู่ 2 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ต.เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 089-8388557,088-2582858 เชียงใหม่
5610270 ภาคภูมิ มหายศ ภาคภูมิอีเล็คโทรนิคส์ 87 หมู่ที่10 ต.แม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 0861952215 เชียงใหม่
5610300 สุพจน์ วรรณพรม สุพจน์จานดาวเทียม 148/2 ม.1 ต.แม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 0899537525 พิษณุโลก
5620003 ทวีเกียรติ ประเสระกัง ร้านทวีธรรมดาวเทียม 286/1 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 0982049874 ร้อยเอ็ด
5620008 พีรพล แซ่ปี๋ ร้านเขาวงเคเบิ้ล 172 ม.2 ต.คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 0894886264 ร้อยเอ็ด
5620009 เลิศพงษ์ รุ่งกิจนิธิวัฒน์ หจก.บุญเลิศศิริมงคลการโยธา 4 ม.4 ต.นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 0935633288 ร้อยเอ็ด
5620013 อรุณ รัตนพลแสน - 58/5 บ.ธาตุ ต.ห้วยเม็ค อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 0898636648 ร้อยเอ็ด
5620020 ช่วย สุขนา บีซี อิเล็คทรอนิกส์ (โควต้าร้านนิวคอมแซท) 265/2 ม.2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 0831478865 ขอนแก่น
5620023 ทวีสุข งามพรม ต้อมดาวเทียม (โควต้าร้านสวัสดี) 42 ม.10 ต.ศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 0868514933 ขอนแก่น