Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 9559 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5620329 เชิดศักดิ์ โชควิริยะ โชควิริยะการไฟฟ้า 193 ม.7 ต.เปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340 0817171153 ขอนแก่น
5620334 นพรัตน์ วงศ์วัฒนาเสถียร กันเองนาฬิกา 956 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 0850105657 ขอนแก่น
5620335 บัญชา สมเหล็ก เอเชีย อิเล็กทริค 11 ม.2 ต.นางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 0819655613 ขอนแก่น
5620336 ประสิทธิ์ ทองสา พังทุยดาวเทียม 227 ม.10 ต.พังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 0883346717 อุดรธานี
5620347 สวรรค์ ชัยเจริญ เมืองพลอิเล็กทรอนิกส์ ร้านราชาแอร์ 1/84 ม.ดวงดาว ต.เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 0967632927 ขอนแก่น
5620348 สวัสดิ์ อ่องไธสง ท่านางแนวอุปกรณ์การไฟฟ้า 182/1 หมู่ 2 ต.ท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 0836673054 นครราชสีมา
5620352 สุทธิชัย ไชยศรี ชัยจานดาวเทียม 28-29 ม.2 ต.กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 0898631060 ขอนแก่น
5620357 อำนวย ทองตาเต็ม สันต์ดาวเทียม 164 ม.8 ต.บ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 40160 0854527528 ขอนแก่น
5620361 เกียรติดำรงค์ กำเนิดบุญ สองสมหมาย 430 หมู่ 14 ต.นาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 0844681761 นครราชสีมา
5620368 เด่น ติลาจันทร์ เด่นการไฟฟ้า 12/2 ต.คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 0862422230 นครราชสีมา
5620378B พีระพงษ์ ติระพงศ์ประเสริฐ PS การไฟฟ้า 257 หมู่ที่3 ต.บ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190 0821550460 เลย
5620345 สมศักดิ์ โลมาอินทร์ โคกสูงดาวเทียม 61 ม.12 ต.โคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 0812637896 อุดรธานี
5620388 อนุวัต พิเศษ แหลมทองการไฟฟ้า 46 หมู่ 12 ต.คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 0872459058 นครราชสีมา
5620399 เตชทัต เทรักษ์ษี นครหลวงอิเล็กทรอนิคส์ 116/1 ม.9 ต.ห้วยตึกชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 48150 0934914545 สุรินทร์
5620391 ณรงค์ สระสิริ ณรงค์อิเล็คโทรนิคส์ 3/1 ม. 4 ต.นาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 0981642594 สกลนคร
5620397 มนูญ สิทธิสูงเนิน มนูญอิเล็คทรอนิคส์ 152 หมู่ 6 ต.นาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 0812626858 สกลนคร
5620404B เอกวิทย์ ชาญวิชชานนท์ ร้านตอง 777 อิเล็คทรอนิคส์ 86/1 ม.4 ต.นาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 0856453877 สกลนคร
5620407B.2 ดวงมณี อุดเรือน ร้านรุ่งเรืองจานดาวเทียม (สาขา2) 74/2 ม.21 ต.คลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 0821653022 กบินทร์บุรี
5620431 วุฒิชัย ภัคกมล ร้านไพศาลดาวเทียม 267 ม.1 ต.ไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 061-8941453/064-3596694 สุรินทร์
5620434 สำรวย เฉื่อยรัมย์ ร้านตาเสาดาวเทียม 30 หมู่ที่9 ต.ตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 0850281559 สุรินทร์