Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 9493 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5610025 เจตณรงค์ จอมหาร อั๋นแซทเทิลไลท์ 7/2 ต.สันปูเลย 0832060405 เชียงใหม่
5610024 จตุพล บุญตั้ง จูนอิเล็คทรอนิคส์ 373 หมู่ที่6 ต.สันทราย 0918575999 เชียงใหม่
5610017 สายัณห์ อินทะจักร เชียงแสนอิเล็คทรอนิกส์ (โควต้าชุมพลอิเล็ค) 823 ม.3 ต.เวียง 0817650998 เชียงราย
5610015 สมโภช ศุภภากร เอราวัณสเตอริโอ 215 0817962256 เชียงใหม่
5610013 วิศรุต พิสิฐเมธากุล มงคลทีวี 192/1 หมู่ที่ 1 ต.เวียง 0897004128 เชียงราย
5610011 วรรณชัย ครองไพศาล ต.ทีวี (โควต้าชุมพลอิเล็คฯ) 83 ม.7 ต.ห้วยไคร้ 0899523489 เชียงราย
5610005 ศรีวิมล สมบัตินันต์น หจก.วิมลกิจพาณิชย์ 434 หมู่ 5 ต.แม่สรวย 0993854546 เชียงราย
5610004 ชีวินทร์ พรหมมา พีเอสเทรดดิ้งเชียงราย 329/2 ม.5 ต.รอบเวียง 089 8501448 เชียงราย
5610002B อธิภัทร จันทะมา เคแอนด์เคอิเล็คทรอนิคส์ 38 หมู่ที่ 22 ต.เมืองพาน 053658887 เชียงราย
5610028 อัจฉริยา ปัญญาคง ชยากรการไฟฟ้า 1 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา 0817836479,0842421086 เชียงใหม่
5610030 ธวัชชัย สุรินต๊ะ ส.การไฟฟ้า 225/16 ต.สะเมิงใต้ 0861835668 เชียงใหม่
5610032 นัฐพงษ์ ไชยมงคล สารภีจานดาวเทียม 32/10 ต.หนองผึ้ง 0895525354 เชียงใหม่
5610033 บุษบง ฉัตรรัตนพงศ์ บริษัท เงางาม 1991 จำกัด 156/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง 0894355155 เชียงใหม่
5610034 ศรีสุดา พุฒิไชย กิตติศักดิ์ออดิโอ้ 302 ม.6 ต.เชียงดาว 0864302718 เชียงใหม่
5610038 พรชัย จิรพิพัฒนพงศ์ พรชัยอิเล็กทรอนิกส์ 35 ม.14 ต.แม่สาว 0857178914 เชียงใหม่
5610040 พิสิฐ เหลี่ยมมุกดา Phisit sat 265/1 ต.ป่าแดด 0877874789 เชียงใหม่
5610046 วีระพล ลี้ศิริพัฒนกุล วีระพลอิเล็คทรอนิคส์ 29 ม.1 ต.หนองบัว 0813660177 เชียงใหม่
5610056 อำนาจ ใจลึก หจก.เชียงใหม่จันทรวดีพร้าว 89 หมู่ที่ 4 ถ.เขื่อนเพชร ต.เวียง 0894354562 เชียงใหม่
5610059 คำนึง สุฤทธิ์ เอ็มเอ็นอิเล็คทรอนิคส์ 65/1 ม.11 ต.เชียงกลาง 0815954873 แพร่
5610061 เชาวลิต ยาอ่อน ต.อิเล็คทรอนิคส์ 29/2 ต.ในเวียง 0897576725 แพร่