Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3803 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5810176 บุญฤทธิ์ สุนันทารอด - 43 ม.8 ต.หนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 0861795649 เชียงใหม่
5830600 โกมล โคกกระชาย - 100 ม.4 ต.ซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 0872049929 เพชรบูรณ์
5820502 วีระยุทธ มาซา ร้านX คอมมูล่า 35/25 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 0905930658 ขอนแก่น
6020283 รัฐชานนท์ บุญเกิด - 421ม.7 ต.หนองบัว อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี 40260 0918609885 ขอนแก่น
5930050 สุชาติ ชมโลก - 6 ม.6 ต.ท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 0894601000 พิษณุโลก
5860383 อัฑฒ์ รองเรือง เอ.เอ็น.ซี.เซอร์วิส 331 ม.1 ต.ห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 93000 0856406341 สุราษฎร์ธานี
6120167 ธงศักดิ์ ชัยปัญญา ธ.ธงเซอร์วิส 50/18 ม.7 ต.ท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180 0883273373 สกลนคร
5660432 สินชูศักดิ์ พงษ์จีน ถาวรการค้า 213 ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 089-2969149 หาดใหญ่
6010064 ปราโมทย์ จงตรอง - 114 ม.6 ต.บ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50300 0861820875 เชียงใหม่
5910279 สิงห์คำ กันชนะสุวรรณ - 49 ซ.6 (ถนนแก้วนวรัฐ) ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0861845595 เชียงใหม่
6060078 กิตติศักดิ์ นพภาภาคย์ - 82 ม.6 ต.นาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 0878371414 หาดใหญ่
5910177 สหราช สติหมั้น - 67 หมู่ 4 ต.ต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 0872888063 เชียงราย
5810254 สมบูรณ์ ปัญญา - 37/3 ม.3 ต.แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0819616300 เชียงใหม่
5630395 วิเสส นุ่มฤทธิ์ ร้านวิเสสบ้านหนองเต่าดำ 263 หมู่ 1 ต.เสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 0895687539 สิงห์บุรี
5660320 สุวรรณสิงห์ โกลาตี ร้านสุวรรณ วีซีดี 73 ต.ตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 0872133545 โคกกลอย
5820259 นฤดม วังกะธาตุ ร้านนฤดมอิเล็คทรอนิกส์ 103 ม.9 ต.เรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 0807588986 สกลนคร
5860593 ศรัญยุ อินทรธนู สไปรซ์คอม 173/41 ม.1 ต.มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 0857958555 สุราษฎร์ธานี
5950037 สิทธิศักดิ์ กันทะวงค์ MK การไฟฟ้า 2 หมู่11 ถ.บรูพา ต.แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0932152124 แม่สอด
5950047 สุรชัย คำวาส ไน๊ตเอนทีเซอร์วิส 170 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0918393448 แม่สอด
5950048 ศักดิ์ชัย คำป้อ - 44 หมู่ที่13 ต.แม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0824108272 แม่สอด