Loading…
ผลการค้นหาทั้งหมด : 3189 คน
รหัสช่าง ชื่อ-สกุล ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร ประเภทช่าง สาขาที่ดูแล
5820963 วรวุฒ คันธี ก้องอิเลคทรอนิคส์ 203 ม.1 ต.นางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 0862410453 อุดรธานี
5820771 วิชัย บุดดา วิชัย ดาวเทียม 55 หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 0897187466 กบินทร์บุรี
5820720 อรุณ ศรีวารี เบสออดิโอ 51 ม.12 ต.หนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 0896783677 ขอนแก่น
5820759 สุพัฒน์ บุญตา ส.บุญตา อิเล็คทรอนิคส์ 270 ม.11 ต. ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 0630514915 ขอนแก่น
5820760 ดัสกร บุญภา - 230 ม.1 ต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130 0844594501 อุดรธานี
5820314 ประทีป ดาทอง ร้านประทีปอิเล็คทรอนิกส์ 198 ม.1 ต.บักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140 0862581447 สุรินทร์
5820289 บุญโชคช่วย พนิรัมย์ ร้าน KS ดิจิตอล ดาวเทียม 319/14 ม.16 ต.นิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 0872548983 สุรินทร์
5820447 ราชันย์ มีพร้อม - 203 ม.15 ต.กระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 0819665871 สุรินทร์
5820498 วิสิทธิ์ พรมเทวา ร้านวิสิทธิ์อิเล็คทรอนิกส์ 295 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 0895823285 สุรินทร์
5820544 สนธยา ฝาระมี - 55 ม.7 ต.นาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 0895716110 สกลนคร
5820579 สมลักษณ์ ใจซื่อ - 11 หมู่ 11 ต.ดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 0956216611 นครราชสีมา
5820607 สากล เกิดเงิน ภูผาดาวเทียม 49 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 0857485858 อุดรธานี
5820623 สิทธิชัย ผิวทอง เอส.พี. ซีซีทีวี 599 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0873848200 อุดรธานี
5820629 สุกุล สุขยานุดิษฐ์ บ้านโชคอิเล็คทรอนิค 76 ม.3 ต.เขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 0935585529 สุรินทร์
5820640 นิธิศ ศรีวิเศษ ร้านอวยชัยอิเล็คทรอนิกส์ 10 ม.2 ต.ทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 0821499957 ร้อยเอ็ด
5820660 สุภาพ พานุรักษ์ - 201 ม.4 ต.พระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 0878676275 อุดรธานี
5820687 ไสว ไฉนกลาง - 166 ม.13 ต.บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 0899086060 สุรินทร์
5820695 อดูล งอนกระโทก เอดีมาสเตอร์ 149 หมู่ที่ 4 ต.กระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 0898490610 นครราชสีมา
5920024 สมภาร สุขจำนงค์ - 145/1 หมู่6 ต.บ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 0810734681 นครราชสีมา
5910346 สุทธิพงษ์ ไชยพรม - 220 ม.2 ต.น้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 0932928294 เชียงใหม่